РАБОТНО ВРЕМЕ ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК  9:00 - 18:00

Цени

Стремим се нашите цени за преводи и легализация да са адекватни на пазарните условия. Препоръчваме на всички вас при избора на агенция за превод основният критерии да не бъде само цената, а и опита на агенцията, екипа от преводачи, наличието на втора проверка, графичното оформление.

На нашия сайт сме публикували базовите цени.. Всеки текст има своя специфика и коректна крайна оферта може да бъде предоставена след преглед на документа.

Метода, който ние използваме за определяне на цени на преводите е ”Цена на страница”/ метод на изходящия текст/. Стандартната преводна страница съдържа 1800 символа с интервалите преведен текст.

С ОГЛЕД ПОДДЪРЖАНЕ НА ПО-ВИСОКИ СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО НА ИЗВЪРШВАНИТЕ ПРЕВОДИ, ЦЕНИТЕ ПОНЯКОГА МОГАТ ДА СЕ РАЗЛИЧАВАТ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ.

ЦЕНИ НА ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ „ЕДЕЛВАЙС МКМ“ ЕООД от 01 януари 2023 г.

ЦЕНИ НА ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ, в сила от 12.09.2022

Езикови групи

Клас

Стандартен

/след 2 работни дни/

Бърз

/след 1 работен ден/

Експресен

/от 4 до 8 часа/

1.ПЪРВА ГРУПА

английски, немски

Клас А

18,00 лв.

20,00 лв.   

25,00 лв.    

Клас B

20,00 лв.  

22,00 лв.  

28,00 лв.  

Клас С

24,00 лв.    

26,00 лв.   

36,00 лв.    

2.ВТОРА ГРУПА

френски, испански, италиански

Клас А

20,00 лв.   

25,00 лв.    

28,00 лв.  

Клас B

22,00 лв.  

23,00 лв.    

32,00 лв.    

Клас С

26,00 лв.   

28,00 лв.   

38,00 лв.    

3.ТРЕТА ГРУПА

гръцки, турски, румънски, сърбо-хърватски, чешки, полски, руски

Клас А

22,00 лв.  

24,00 лв.  

30,00 лв.   

Клас B

24,00 лв.  

27,00 лв.   

34,00 лв.    

Клас С

29,00 лв.   

32,00 лв.    

42,00 лв.    

4.ЧЕТВЪРТА ГРУПА  украински, словашки, холандски, словенски, македонски

Клас А

24,00 лв.    

28,00 лв.   

35,00 лв.   

Клас B

27,00 лв.    

32,00 лв.    

40,00 лв.    

Клас С

32,00 лв.   

38,00 лв.   

48,00 лв.   

5.ПЕТА ГРУПА португалски, унгарски, холандски, шведски, норвежки, датски, финландски,  албански

Клас А

45,00 лв.  

                                   55,00 лв.  

По запитване 

Клас B

56,00 лв.  

66,00 лв.  

По запитване

Клас С

68,00 лв.  

78,00 лв.  

По запитване

6. ШЕСТА ГРУПА

 японски, корейски, арабски, персийски, китайски, латвийски,естонски, иврит...

Клас А

 

Клас B

 

Клас С

 

 

По запитване

По запитване

 

 

 

По запитване

 

 

 

1.    Цена за превод с придружаване на астрономически час: I ва   група езици:           60.00 лв./час

2.    Цена за превод с придружаване на астрономически час: IIра   група езици:           80.00 лв./час 

3.    Цена за превод с придружаване на астрономически час: IIIта  група езици:        120.00 лв./час

4.    Цена за превод с придружаване на астрономически час: IVта  група езици:        150.00 лв./час

5.    Цена за превод с придружаване на астрономически час: Vта  група езици:          (по запитване - лв./час)

 

ВАЖНО ПОЯСНЕНИЕ:

 

Всеки започнат 2ри час астрономически час превод с придружаване – се калкулира като астрономически цял!

 

Клас А – бланкови документи: свидетелство за съдимост, бланкови общински документи: удостоверение за раждане/ за сключен брак/ наследници/идентичност на имена /постоянен адрес /родствени връзки /семейно положение, препис от акт за смърт; уверение от университет, лични карти, паспорти, свидетелство за управление на МПС, бланкови документи.

 

Клас B – общо специализирани документи : образователни документи: академична справка, диплома за средно образование, диплома за висше образование, приложение към диплома, свидетелство за професионална квалификация, удостоверение за завършен клас/ образователна степен/ професионална квалификация ; удостоверения от Агенцията по вписванията; ГДД, ГФО, Счетоводни – баланси, отчети и пр.; сертификати за съответствие, общи указания за употреба, пълномощни за МПС, декларация от родител, спесимен, CV, декларация пред нотариус, договор за МПС, кръщелно свидетелство, медицинско свидетелство, служебна бележка, служебна бележка за доход, удостоверение от КАТ и полиция/ НАП/ / църковен брак/ банка/ НОИ, сертификати, препоръки, фактури, ЧМР, фиш за заплата; специални пълномощни; специализирани указания за употреба и договори за покупко-продажба на имоти/ акции/ трудови правоотношения/ наем/ управление/ дружествен/, приложения към договори, споразумения, фирмени/технически оферти, нотариални актове, съдебни решения, нотариални актове; протоколи от полиция, имунизационен паспорт, фирмени презентации, документи за ипотека, ревизионни актове, наказателна преписка, дипломна работа, атестат, превод на сайтове, одиторски доклад, оценителки доклад, стратегии, фирмен профил, каталози, фирмени процедури и правила; декларации за съответствие; условия за тръжни процедури; тръжни процедури; наказателни преписки; анекси към договори; дружествени устави; формуляр за хоспитализация; протоколи за охранителна дейност; молба до съд, писмо до съд; свидетелства за регистрация на дружества и/или продукти

 

Клас C: специализирани документи: в областите банкиране, финанси и икономика, техника, енергетика, застраховане, информационни технологии и софтуерни системи, право, биология и екология, физика и химия, други науки, петролна промишленост, телекомуникации, строителство и архитектура, селско стопанство, епикризи, ТЕЛК, резултати от изследвания, медицински свидетелства, амбулаторни листове и други документи със специфична медицинска тематика; технически спецификации по тръжни процедури; протокол за хигиенна оценка

 

Важно:  Цената за превода се изчислява въз основа на броя символи на изходния (преведен) текст. Една преводна страница съдържа 1800 символа преведен текст с интервалите. Броят на физическите страници на документа е възможно да не съответства на броя на преводните страници.

 

 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ЗАВЕРКА) НА ДОКУМЕНТИ ПРЕД НОТАРИУС ОТ ЗАКЛЕТ ПРЕВОДАЧ  - ЦЕНА НА 1 БРОЙ ДОКУМЕНТ55.00 лв.

 

Посочените цени са за документи до 2 преводачески страници. Документи над 2 преводачески страници – всяка следваща страница се доплаща с 50% от стойността на документ до 2 страници.

Пон.-пет., 9:00-17:00 ч., без официални почивни дни.

Превод от преводачи с английски език за територията на гр. Пазарджик.

За преводачи с друг език и за други населени места, задължително с предварителна заявка 24 ч.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ: 

ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВОДИ „ЕДЕЛВАЙС МКМ” предлага легализация на официални документи с Апостил, заверки във всички министерства и други държавни институции и учреждения в Република България, заверки във всички консулски представителства на чужди държави в Република България, заверки на преводи. 

Легализацията е заверка на даден документ, която удостоверява истинността му. Всеки документ има различен ред на легализация в зависимост от издаващия орган. Подлежат на заверка както български документи, необходими в чужбина, така и издадени в чужбина документи, които ще послужат в България и са предварително снабдени с необходимите допълнителни печати.

(Цените за легализация на документ са посочени в ценоразписа ни за услуги, за легализация)

Обща информация:
Какво е Апостил:
Апостил идва от френски (Аpostille), и представлява правоъгълен печат със специална заверка относно легализацията на официални документи. Апостилът удостоверява истинността на документа и се полага от държавата в която документът е издаден.
Документите които притежават Апостил се освобождават от допълнителна форма на легализация.
В България компетентни органи които са оторизирани да поставят печата Апостил върху българските публични актове са общо три министерства. Това са Министерството на правосъдието , Министерството на външните работи и Министерство на образованието и науката.
•    Министерството на правосъдието най-често удостоверява с Апостил документи издадени от българските съдилища и нотариуси. (Такива документи обикновено са; Свидетелство за съдимост, бракоразводи решения, пълномощни, договори, нотариално заверени преписи и др.).
•    Министерството на външните работи удостоверява с печата Апостил единствено документи които отговарят на изискванията за легализация. Това обикновено са:
•    Документи издадени от общините: удостоверения за раждане, уния за брак, удостоверение за настоящ адрес и др.
•    Документи издадени от министерствата: различни видове удостоверения, лицензи, сертификати и др.
•    Документи издадени от държавни агенции и администрация: удостоверение за актуално състояние на фирма, удостоверение за социални помощи и др.
•    Други документи: банково удостоверение, медицинско свидетелство и др.
•    Министерството на образованието и науката удостоверява с Апостил, единствено документи издадени от министерството и неговите структурни звена и учреждения.
•    Това са документите свързани със образованието- дипломи за средно и висше образование, приложенията към дипломите, академични справки, уверения от основните и висшите учреждения, удостоверения за придобита квалификация и др.
Относно изискванията за заверка на българските документи с Апостил може да погледнете тук.
Относно документите от чужбина
За да бъде заверен един документ в България, то документа трябва да има положен Апостил. Когато документите не притежават Апостил или не могат да бъдат снабдени с такъв, то те трябва да бъдат удостоверени и заверени от Министерството на външните работи на издаващата ги държава, след което на документа е необходимо да се положи заверка от българското дипломатическо или консулско представителство във съответната държава.
Този режим се отнася и спрямо българските документи, предназначени за територията на някоя от посочените държави — страни по конвенцията.
Важно!!!
Гореописаните изисквания не се отнасят за страни с които България има сключен договор за правна помощ.
Допълнителна информация
За всички кандидат студенти, които искат да продължат образованието си в чужбина. Документите,които са необходими за кандидатстване, зависят от конкретния университет.Стандартния пакет от документи включва, степен на образование - диплома за више или диплома за средно образование, академична справка, мотивационно писмо, препоръки и сертификат за владеене на съответния език. Тези документи трябва да са преведени на съответния език при кандидатстването и легализирани при записването в съответния университет. В случай че не сте сигурни, какви точно документи Ви се изискват от съответното учебно заведение, то тогава попитайте директно в университета. Не на последно място се съобразете със сроковете.
Изисквания за превод и легализация на най-често срещаните документи:

Удостоверение за раждане или Акт за раждане
Трябва да е дубликат (т.е. да не е оригинал, това обикновено е изписано в горният десен ъгъл на документа), да е издаден от съответната община на български език (да не е многоезичен). Документът задължително трябва да има на гърба правоъгълен печат на издаващата го община, който да удостоверява истинността на документа, както и имената и спесимена на длъжностното лице което го е заверило. След като документа отговаря на гореописаните изисквания е готов за превод и легализация.
Важно:
•    Ако документите нямат на гърба си съответните подписи и печати, същите ще бъдат върнати от консулски отдел на външно министерство и няма да бъдат заверени.
•    Не може да се легализират нотариално заверено ксерокопие на оригинала, документа трябва да е дубликат, издаден от съответната община!
•    На удостоверенията за раждане които са многоезични, не може да се постави Апостил!
Свидетелство за граждански брак
Този документ също трябва да бъде дубликат, да има положен правоъгален печат от издаващата го община със имената на длъжностното лице което го заверява и положен съответния спесимен (подпис) на длъжностното лице.
Удостоверение за семейно положение
Трябва да е издаден на български език и да има удостоверяващ печат от общината която го издава.
Удостоверение за постоянен адрес
Както и останалите документи които не са посочени но издавани от общината задължително трябва да имат положен правоъгълен печат на издаващата го община, със който общината удостоверява истинността на съответния документ, а също така трябва да фигурират имената и спесимена на длъжностното лице което го е заверило. Чак тогава документа е готов за превод и легализация.
Уверение за следване
При този документ е необходимо да се внимава да са попълнени специалноста на лицето, факултетът, продължителността на обучение, годината през която е записано както и въпросната учебна квалификация, а не на последно място и за къде е необходимо да послужи.
Удостоверение за преместване
Удостоверение издадено от начално или средно училище.  При този документ трябва да се внимава да бъде подписано не само от класния ръководител, но и от директора на училището.Ако един от подписите липсва документа ще бъде върнат от министерството като нередовен за допълнително полагане на липсващия спесимен.На този тип документи обикновено не се прави нотариално заверено копие,тъй като те могат да бъдат издадени от съответното учебно заведение многократно в оригинал.
Диплома за средно образование
Дипломата задължително трябва да има подпис до снимката на притежателя и, в противен случай документа се връща от министерството на образованието.Ако дипломата за средно образование има издадено приложение към нея, то също е необходимо да я придружава за сверка.На този тип документи, обикновено се легализират нотариално заверени копия.
Диплома за висше образование
При този документ също е необходимо да има подпис до снимката на притежателя и.Дипломата за више образование се състои от две части: самата диплома и Приложението към нея. Двете са съвсем отделни документа, като на всеки се поставя Апостил с различен индетификационен код за проверка. Обикновено дипломата за висше образование и приложението към дипломата за висше образовани се легализират заедно, но ако клиентът желае може да поиска да се преведе и легализира само единият от тях. За да се легализира този тип документи обикновено се прави нотариално заверено копие на документа за да не се унищожава оригиналния документ.
Свидетелство за съдимост
Трябва да има два подписа – на съдия и секретар и кръгъл печат на съответния съд (обикновено в долния десен ъгъл), също таке е необходимо да е посочено за къде ще е необходимо да послужи.
Бракоразводно решение
Трябва да има мокър подпис на съдия или подпис на секретар със трите му имена.Също така на решението е необходимо да е отбелязано че влязло в сила и от кога.
Удостоверение за актуално състояние на фирма
Трябва да бъде с пресен подпис и правоъгълен печат заверен от Агенцията по вписванията удостоверяваща неговата достоверност.
Пълномощно за прехвърляне на недвижим имот
Пълномощното трябва да има по две заверки от нотариуса, след което се вкарва в министерството на правосъдието, където се заплаща такса за два броя апостил, за всяка една от заверките на нотариуса.
Служебна бележка за чужбина, превод и легализация
Медицинско свидетелство за работа в чужбина
За да се легализира медицинското свидетелство е необходимо да са попълнени личните ви данни, посочени в документа. Трябва да сте минали всички прегледи, включително за Васерман и СПИН, тъй като има възможност дори и документът да е легализиран без тях, да възникне проблем при влизане в съответната държава; имунизационен паспорт на дете (не се легализира здравната книжка на детето) – всички имунизации които са направени до момента, трябва да бъдат попълнени.
Служебна бележка
На служебната бележка трябва да се направи заверен препис при нотариус, след което се вкарва в министерството на правосъдието самият препис а не оригнала.В министерството на правосъдието, документа стои три работни дни, без дата на подаване, след което се превежда и се вкарва в консулски отдел за заверка.

Банково удостоверение
Когато искате да ви се издаде удостоверението от съответната банка, е необходимо да посочите и да поясните, че удостоверението ви е необходимо във връзка с превод и легализация за чужбина.
Документи, за които е необходим само официален оторизиран превод на фирмена бланка с подпис и печат, без легализация
Договори и фактури за покупко-продажба на МПС
Най-често са на италиански и немски език и по рядко на английски, френски и испански език. Преводът на договора и фактурата за МПС се прави, за да послужи пред данъчните служби при вписването на колата. За КАТ, обикновено не е необходим превод на този тип документи – те го изискват само ако има промени които са отразени в талона .
Пълномощно за управление на МПС
Когато МПС се управлява извън територията на Република България от трето лице което не е собственик по документ на МПС, се налага превод на пълномощното за управление, което от своя страна е необходимо да е нотариално заверено.
Удостоверения от чужди училища
Удостоверения от чужди училища, че лицето е студент в съответното учебно заведение, този тип удостоверения са необходими най-често пред НОИ и НАП относно осигурителните права на лицето.
Протокол за ПТП
Настъпило на територията на друга държава. Превода на този тип документ е необходим най – често пред застрахователя.

Фактури
Фактури на юридически лица, занимаващи се с внос и износ - спрямо българското законодателство и закона за счетоводството, всички документи които постъпват на чужд език, трябва да бъдат придружени с превод на български език.
Диплома за средно образование, диплома и приложение за висше образование
Необходими за кандидатстване в чуждо училище - обикновено при кандидатстване училищата изискват само оторизиран превод на документите, върху фирмена бланка с подпис и печат. Тъй като съответният кандидат студент може да кандидатства в повече от едно училище. Агенцията съветва все пак своите клиенти предварително да направят справка, спрямо изискванията на съответното учебно заведение.
Служебна бележка от чужбина
Служебната бележка обикновено е необходима, за да удостовери, че лицето е на постоянен трудов договор.
Уважаеми клиенти, когато учрежденията ви издават съответни документи, моля задължително проверявайте коректността на нанесените данни в тях, за да няма допуснати грешки, тъй като ние не можем да правим никакви промени по документите, или да ги променяме в превода.
Моля, ако имате някакви допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.

* При превод на образци на български документи ще ползвате преференциална цена — за информация се свържете с нас!
** В съответствие с ISO 17100:2015-05 една преводаческа страница се равнява на 1800 знака с интервалите. Над една страница се изчислява както следва: от 1,25 до 1, 74 = 1,5 стр.; от 1,75 до 2,24 = 2 стр. и т.н.
***Стойността на поръчката се изчислява на база брой знаци от готовия превод, а не от оригиналния текст.
***** Цената не включва заверките на документи от Министерството на правосъдиетоНационалния център за информация и документация (НАЦИД), Министерството на външните работи — Дирекция „Консулски отношения“, и областните администрации в Република България. Посочените срокове за легализация не включват сроковете за заверка от съответните министерства. Конкретна информация относно вашия документ можете да получите на  служебния ни телефон.

Срокове за превод:

  • Нормална поръчка – 2 работни дни, обем до 5 стандартни страници. 
  • Бърза поръчка – 1 работен ден (24 часа), обем до 5 стандартни страници.
  • Експресна поръчка – 2 работни часа – 4 работни часа.

Позвънете на:

0898 531 536

Image
Работно време
  • Пон - Петък
  • Събота
  • Неделя
4400 Пазарджик, Бул.”Ген. Гурко”,№ 10, вх.А, партер